Publications

The list of scientific publications resulted from Molecuar laboratory project or preceding it (in chronological order).


Filippova N, Ageev D, Bolshakov S, Davydov EA, Filippova A, Filippov I, Gashkov S, Gorbunova I, Kalinina L, Kudashova N, Palomozhnykh E, Shabanova N, Tomoshevich M, Vayshlya O, Vlasenko A, Vlasenko V, Vorobʼeva I, Yakovchenko L, Zvyagina E (2021) The fungal literature-based occurrence database for southern West Siberia (Russia). Biodiversity Data Journal 9: e76789. https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e76789

Filippova N, Arefyev S, Zvyagina E, Kapitonov V, Makarova T, Mukhin V, Sedelnikova N, Stavishenko I, Shiryaev A, Tolpysheva T, Ryabitseva N, Paukov A (2020) Fungal literature records database of the Northern West Siberia (Russia). Biodiversity Data Journal 8: e52963. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e52963

Filippova, N., Lapshina, E., 2019. Sampling event dataset on five-year observations of macrofungi fruit bodies in raised bogs, Western Siberia, Russia. Biodiversity Data Journal 7, e35674. https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e35674

Last update: 02.12.2021