Scientific publications related to Fungarium activities

About the Fungarium

Filippova N, Ganasevich G, Filippov I, Meshcheryakova A, Lapshina E, Karpov D (2022) Yugra State University Biological Collection (Khanty-Mansiysk, Russia): general and digitisation overview. Biodiversity Data Journal 10: e77669. https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e77669

Филиппова, Н.В., 2019. Путешествие в грибное царство. Газета “Югорский университет” 4. (pdf)

Филиппова, Н.В., 2019. Фунгарий Югорского Государственного Университета На Сегодняшний День, in: Экологические проблемы северных регионов и пути их решения. Тезисы докладов VII Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 30-летию Института проблем промышленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН и 75-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора В.В. Никонова. Кольский научный центр Российской академии наук (Апатиты), Апатиты, pp. 270–272. (Pdf)

Filippova N.V., Bulyonkova T.M. 2016. Fungarium of Yugra State University. In: Biologicheskie kollektsii Yugry. Sbor, fiksatsiya, khranenie, vvedenie v nauchnyy oborot  Materialy nauchno-metodicheskogo seminara (Biological collections of Yugra: collecting, fixation, storage and scientific use. Proceedings of the scientific-methodological seminar). Khanty-Mansiysk, 27 march 2015. P. 90-98. (Pdf)

Filippova N.V., Lapshina E.D. 2016. Кollektsiya vauchernykh obraztsov gribov YGU – znachenie i osnovy funktsionirovaniya (Reference collection of fungi of YSU – importance and operation). In: Biologicheskie kollektsii Yugry. Sbor, fiksatsiya, khranenie, vvedenie v nauchnyy oborot  Materialy nauchno-metodicheskogo seminara (Biological collections of Yugra: collecting, fixation, storage and scientific use. Proceedings of the scientific-methodological seminar). Khanty-Mansiysk, 27 march 2015. P. 73-85.  [in Russian] (Pdf)

Filippova N.V., Lapshina E.D. 2011. Importance of mycological herbarium for study of fungi diversity of peat bogs of West Siberia. West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: past and present I Proceedings of the Third International Field Symposium (Khanty-Mansiysk, June 27 – July 5, 2011) I Ed. by Prof. S.E. Vompersky – Novosibirsk, 2011. P. 81-83. [in Russian] (Pdf)

Datasets in GBIF

Filippova N, Ageev D, Bolshakov S, Vayshlya O, Vlasenko A, Vlasenko V, Gashkov S, Gorbunova I, Davydov E, Zvyagina E, Kudashova N, Tomoshevich M, Filippova A, Shabanova N, Yakovchenko L, Vorob’eva I, Kalinina L, Palomozhnykh E (2022). The Fungal Literature-based Occurrence Database for the Southern West Siberia (Russia ). Version 1.14. Yugra State University Biological Collection (YSU BC). Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/eqx72v accessed via GBIF.org on 2022-12-27.

Filippova N, Arefyev S, Bulyonkova T, Zvyagina E, Kapitonov V, Makarova T, Mukhin V, Stavishenko I, Tavshanzhi E, Shiryaev A, Tolpysheva T, Sedelnikova N, Ryabitseva N, Paukov A, Zhurbenko M (2022). Fungal literature records database of the Northern West Siberia (Russia). Version 1.15. Yugra State University Biological Collection (YSU BC). Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/hfje3l accessed via GBIF.org on 2022-12-27.

Filippova N, Rudykina E (2022). Literature occurrence database of global fungal diversity in peatlands. Version 1.6. Yugra State University Biological Collection (YSU BC). Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/p8q8q4 accessed via GBIF.org on 2022-12-27.

Filippova N (2022). The Fungarium of Yugra State University. Version 1.112. Yugra State University Biological Collection (YSU BC). Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/g4bk6h accessed via GBIF.org on 2022-12-27.

Filippova N (2022). Plot-based observations of terrestrial macrofungi in different forest types of boreal zone in West Siberia (2015-2021). Version 1.18. Yugra State University Biological Collection (YSU BC). Sampling event dataset https://doi.org/10.15468/ge1hkl accessed via GBIF.org on 2022-12-27.

Filippova N, Rudykina E, Dobrynina A (2022). Plot-based observations of macrofungi in raised bogs in Western Siberia (2014-2022). Version 1.37. Yugra State University Biological Collection (YSU BC). Sampling event dataset https://doi.org/10.15468/e9g5ri accessed via GBIF.org on 2022-12-27.

Filippova N (2022). Route-based survey of terrestrial macrofungi nearby Khanty-Mansiysk, Western Siberia. Version 1.8. Yugra State University Biological Collection (YSU BC). Sampling event dataset https://doi.org/10.15468/7mzitk accessed via GBIF.org on 2022-12-27.

Journal papers (in chronological order)

Miller, A.N., Dirks, A.C., Filippova, N., Popov, E. and Methven, A.S., 2022. Studies in Gyromitra II: cryptic speciation in the Gyromitra gigas species complex; rediscovery of G. ussuriensis and G. americanigigas sp. nov. Mycological Progress21(9), pp.1-13. DOI: https://doi.org/10.1007/s11557-022-01832-x

Filippova N.V., Ageev D.V., Basov Yu.M., Bilous V.V., Bochkov D.A., Bolshakov S.Yu., Bushmakova G.N., Butunina E.A., Davydov E.A., Esengeldenova A.Yu., Filippov I.V., Filippova A.V., Gerasimov S.V., Kalinina L.B., Kinnunen J., Korepanov A.A., Korotkikh N.N., Kuzmin I.V., Kvashnin S.V., Mingalimova A.I., Nakonechnyi N.V., Nurkhanov R.N., Popov E.S., Potapov K.O., Rebriev Yu.A., Rezvyi A.S., Romanova S.R., Strus T.L., Sundström C., Svetasheva T.Yu., Tabone M., Tsarakhova S.G., Vasina A.L., Vlasenko A.V., Vlasenko V.A., Yakovchenko L.S., Yakovlev A.A., Zvyagina E.A. 2022. Crowdsourcing fungal biodiversity: revision of iNaturalist observations in Northwestern Siberia // Nature Conservation Research. Vol. 7(Suppl.1). P. 64–78. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2022.023

Bolshakov, S., Kalinina, L., Palomozhnykh, E., Potapov, K., Ageev, D., Arslanov, S., Filippova, N., Palamarchuk, M., Tomchin, D., and Voronina, E. 2021. Agaricoid and boletoid fungi of Russia: the modern country-scale checklist of scientific names based on literature data. Bio. Comm. 66(4): 316–325. https://doi.org/10.21638/spbu03.2021.404

Filippova N, Ganasevich G, Filippov I, Meshcheryakova A, Lapshina E, Karpov D (2022) Yugra State University Biological Collection (Khanty-Mansiysk, Russia): general and digitisation overview. Biodiversity Data Journal 10: e77669. https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e77669

Filippova N, Ageev D, Bolshakov S, Davydov EA, Filippova A, Filippov I, Gashkov S, Gorbunova I, Kalinina L, Kudashova N, Palomozhnykh E, Shabanova N, Tomoshevich M, Vayshlya O, Vlasenko A, Vlasenko V, Vorobʼeva I, Yakovchenko L, Zvyagina E (2021) The fungal literature-based occurrence database for southern West Siberia (Russia). Biodiversity Data Journal 9: e76789. https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e76789

Filippova N, Ageev D, Bolshakov S, Vayshlya O, Vlasenko A, Vlasenko V, Gashkov S, Gorbunova I, Davydov EA, Zvyagina E, Kudashova N, Tomoshevich M, Filippova A, Shabanova N, Yakovchenko L, Vorob’eva I, Kalinina L, Palomozhnykh E (2021) The Fungal Literature-based Occurrence Database in Southern West Siberia (Russia). Biodiversity Information Science and Standards 5: e74178. https://doi.org/10.3897/biss.5.74178

Dyukarev, Egor, Nina Filippova, Dmitriy Karpov, Nikolay Shnyrev, Evgeny Zarov, Ilya Filippov, Nadezhda Voropay, Vitaly Avilov, Arseniy Artamonov, and Elena Lapshina. Hydrometeorological dataset of West Siberian boreal peatland: a 10-year record from the Mukhrino field station. Earth System Science Data 13, no. 6 (2021): 2595-2605. https://doi.org/10.5194/essd-13-2595-2021

Dyukarev E, Zarov E, Alekseychik P, Nijp J, Filippova N, Mammarella I, Filippov I, Bleuten W, Khoroshavin V, Ganasevich G, Meshcheryakova A, Vesala T, Lapshina E. The Multiscale Monitoring of Peatland Ecosystem Carbon Cycling in the Middle Taiga Zone of Western Siberia: The Mukhrino Bog Case Study. Land. 2021; 10(8):824. https://doi.org/10.3390/land10080824

Kwon, T., Shibata, H., Kepfer-Rojas, S., et al., 2021. Effects of Climate and Atmospheric Nitrogen Deposition on Early to Mid-Term Stage Litter Decomposition Across Biomes. Front. For. Glob. Change 0. https://doi.org/10.3389/ffgc.2021.678480

Иванова Н.В., Шашков М.П., Третьякова А.С., Сенатор С.А., Филиппова Н.В. (2020) III Национальная научная конференция с международным участием «Информационные технологии в исследовании биоразнообразия», посвященная 100-летию со дня рождения академика РАН П.Л. Горчаковского (Екатеринбург, 5–10 октября 2020 г.). Фиторазнообразие Восточной Европы. 2020. Т. XIV, № 3. С. 344–353. doi: 10.24411/2072-8816-2020-10080 (Pdf)

Vlasenko A., Filippova N., Vlasenko V. (2020) A new epiphytic species, Symphytocarpus macrosporus (Myxomycetes) from Western Siberia, Russia. Karstenia, Volume 58, 393-400. Doi: https://doi.org/10.29203/ka.2020.505

Seregin A.P., et al. (2020) “Flora of Russia” on iNaturalist: a dataset. Biodiversity Data Journal 8: e59249. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e59249

Filippova NV, Filippov IV, Lapshina ED (2020) Establishing the regional center on biodiversity data mobilization in the Northwestern Siberia (Russia). ARPHA Proceedings 2: 27-35. https://doi.org/10.3897/ap.2.e58693

Filippova N, Arefyev S, Zvyagina E, Kapitonov V, Makarova T, Mukhin V, Sedelnikova N, Stavishenko I, Shiryaev A, Tolpysheva T, Ryabitseva N, Paukov A (2020) Fungal literature records database of the Northern West Siberia (Russia). Biodiversity Data Journal 8: e52963. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e52963

Чернядьева, И.В., Афонина, О.М., Агеев, Д.В., Баишева, Э.З., Бульонкова, Т.М., Черенкова, Н.Н., Дорошина, Г.Я., Дровнина, С.И., Дугарова, О.Д., Дулепова, Н.А., Дьяченко, А.П., Филиппова, Н.В., Гинзбург, Э.Г., Гогорев, Р.М., Гимельбрант, Д.Е., Игнатов, М.С., Катаева, О.А., Коткова, В.М., Курагина, Н.С., Курбатова, Л.Е., Кушневская, Е.В., Кузьмина, Е.Ю., Мелехин, А.В., Нотов, А.А., Новожилов, Ю.К., Попов, С.Ю., Попова, Н.Н., Потемкин, А.Д., Степанчикова, И.С., Степанова, В.А., Тубанова, Д.Я., Власенко, А.В., Власенко, В.А., Воронова, О.Г., Жалов, Х.Х., 2019. New cryptogamic records. 4 [Новые находки водорослей, грибов, лишайников и мохообразных. 4]. Новости систематики низших растений 53, 431–479.

Dyukarev, E.A., Godovnikov, E.A., Karpov, D.V., Kurakov, S.A., Lapshina, E.D., Filippov, I.V., Filippova, N.V., Zarov, E.A., 2019. Net Ecosystem Exchange, Gross Primary Production And Ecosystem Respiration In Ridge-Hollow Complex At Mukhrino Bog. GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY 12, 227–244. https://doi.org/10.24057/2071-9388-2018-77

Filippova, N., Lapshina, E., 2019. Sampling event dataset on five-year observations of macrofungi fruit bodies in raised bogs, Western Siberia, Russia. Biodiversity Data Journal 7, e35674. https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e35674

Vlasenko, A.V., Filippova, N.V., Vlasenko, V.A., 2019. Echinostelium microsporum ( Echinosteliaceae , Myxomycetes ), a new epiphytic corticolous species from Russia. Phytotaxa 416, 67–72. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.416.1.8

Crous, P.W., et al., 2018. Fungal Planet description sheets: 785-867. Persoonia – Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi 238–417. https://doi.org/10.3767/persoonia.2018.41.12

Djukic, I., et al., 2018. Early stage litter decomposition across biomes. Science of The Total Environment 628–629, 1369–1394. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.012

Dyukarev, E.A., Lapshina, E.D., Golovatskaya, E.A., Filippova, N.V., Zarov, E.A., Filippov, I.V., 2018. Modeling of the net ecosystem exchange, gross primary production, and ecosystem respiration for peatland ecosystems of Western Siberia. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 211, 012028. https://doi.org/10.1088/1755-1315/211/1/012028

Filippova, N., Bulyonkova, T., 2018. Fungal records database of Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. BIO Web Conf. 11, 00015. https://doi.org/10.1051/bioconf/20181100015

Filippova, N.V., Glagolev, M.V., 2018. Short-term standard litter decomposition across three different ecosystems in middle taiga zone of West Siberia. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 138, 012004. https://doi.org/10.1088/1755-1315/138/1/012004

Glagolev, M.V., Sabrekov, A.F., Filippova, N.V., Lapshina, E.D., 2018. Ten years of progress: Analytic review of the first decade of journal functioning, Десять лет в победном строю: анализ деятельности журнала за первое десятилетие существования. Environmental Dynamics and Global Climate Change, Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата 9, 3–16. https://doi.org/10.17816/edgcc8838

Haelewaters, D., Filippova, N.V., Baral, H.-O., 2018. A new species of Stamnaria (Leotiomycetes, Helotiales) from Western Siberia. MycoKeys 32, 49–63. https://doi.org/10.3897/mycokeys.32.23277

Shashkov, M.V., Ivanova, N.V., Filippova, N.V., Schigel, D.S., 2018. Perspectives, solutions and tools from GBFI for digitization and development of natural history collections. Zoologicheskie Issledovania 20, 169–174. (Pdf)

Vlasenko, A.V., Filippova, N.V., Vlasenko, V.A., 2018. Echinostelium novozhilovii ( Echinosteliaceae , Myxomycetes ), a new species from Northern Asia. Phytotaxa 367, 91–96. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.367.1.11

Филиппова, Н.В., Филиппов, И.В., 2018. Разработка информационного портала “Биоразнообразие Югры.” Технополис Югры 1, 54–57. (Pdf)

Filippova, Nina V., Arefyev, S.P., Bulyonkova, T.M., Zvyagina, E.A., Kapitonov, V.I., Makarova, T.A., Mukhin, V.A., Stavishenko, I.V., Tavshanzhi, E.I., Shiryaev, A.G., 2017a. The history of mycological studies in Khanty-Mansi autonomous okrug: 1) the period of isolated studies, lignicolous basidiomycetes and phytopathological studies. Environmental Dynamics and Global Climate Change 8, 18–28. https://doi.org/10.17816/edgcc8218-28

Filippova, Nina V., Arefyev, S.P., Bulyonkova, T.M., Zvyagina, E.A., Kapitonov, V.I., Makarova, T.A., Mukhin, V.A., Stavishenko, I.V., Tavshanzhi, E.I., Shiryaev, A.G., 2017b. The history of mycological studies in Khanty-Mansi autonomous okrug: 2) studies of Macromycetes, Lichens and Myxomycetes, state of mycological collections and fungal records database. Environmental Dynamics and Global Climate Change 8, 29–45. https://doi.org/10.17816/edgcc8229-45

Filippova, N., Bulyonkova, T., 2017. The communities of terrestrial macrofungi in different forest types in vicinities of Khanty-Mansiysk (middle taiga zone of West Siberia). Biodiversity Data Journal 5, e20732. https://doi.org/10.3897/BDJ.5.e20732

Filippova, Nina V., Filippov, I.V., Schigel, D.S., Ivanova, N.V., Shashkov, M.P., 2017c. Biodiversity informatics: global trends, national perspective and regional progress in Khanty-Mansi Autonomous Okrug. Environmental Dynamics and Global Climate Change 8, 46–56. https://doi.org/10.17816/edgcc8246-56

Filippova, N. V., Bulyonkova, T.M., 2017. The diversity of larger fungi in the vicinities of Khanty-Mansiysk (middle taiga of West Siberia). Environmental Dynamics and Global Climate Change 8, 13–24. https://doi.org/10.17816/edgcc8113-24

Косых, Н.П., Коронатова, Н.Г., Лапшина, Е.Д., Филиппова, Н.В., Вишнякова, Е.К., Степанова, В.А., 2017. Линейный прирост и продукция сфагновых мхов в средней тайге Западной Сибири. Динамика Окружающей Среды И Глобальные Изменения Климата 8, 3–13. (URL)

Filippova, N., Bulyonkova, T., Lindemann, U., 2016. New records of two pyrophilous ascomycetes from Siberia: Pyropyxis rubra and Rhodotarzetta rosea. Ascomycete.org 8, 119–126. https://doi.org/10.25664/art-0181 

Филиппова, Н.В., 2016. Сообщества грибов верховых болот средней тайги Западной Сибири: Автореферат дисс. … к.б.н. (Pdf)

Filippova, N., Thormann, M., others, 2015. The fungal consortium of Andromeda polifolia in bog habitats. Mires and Peat 16, 1. (Pdf)

Filippova, N.V., Bulyonkova, T.M., Lapshina, E.D., 2015. Fleshy fungi forays in the vicinities of the YSU Mukhrino field station. Environmental Dynamics and Global Climate Change 6, 3–31. https://doi.org/10.17816/edgcc613-31

Филиппова, Н.В., 2015. Изучение сообществ грибов верховых болот таежной зоны Западной Сибири. II. Микромицеты на опаде болотных растений. Микология и фитопатология 49, 164–172. (Pdf)

Filippova, N., Thormann, M., 2014. Communities of larger fungi of ombrotrophic bogs in West Siberia. Mires and Peat 14, 1–22. (Pdf)

Filippova, N.V., Владимировна, Ф.Н., Mourgues, A., Aurélien, M., Philippe, F., Felix, P., 2014. Notes on the phenology of fungi in ombrotrophic bog. Environmental Dynamics and Global Climate Change 5, 3–16. https://doi.org/10.17816/edgcc513-16

Lindemann, U., Helleman, S., Filippova, N.V., Krieglsteiner, L., Pennanen, M., 2014. Micropeziza curvatispora sp. nov., M. fenniae sp. nov. and M. zottoi sp. nov. (Helotiales) – three new species of the genus Micropeziza from Western Siberia, Finland, Germany and Belgium. Ascomycete.org 6, 113–124. https://doi.org/10.25664/art-0113

Филиппова, Н.В., 2014. Изучение сообществ грибов верховых болот таежной зоны Западной Сибири. I. Макромицеты. Микология и фитопатология 48, 386–392. (Pdf)

Filippova, N., Zvyagina, E., Bulyonkova, T., 2013. Ascocoryne turficola (Boud.) Korf records from West Siberia. Fungi 6, 26. (Pdf)

Filippova, N.V., Bulyonkova, T.M., 2013a. Notes on the ecology of Ascocoryne turficola (Ascomycota: Helotiales) in West Siberia. Environmental Dynamics and Global Climate Change 4, 1–6. https://doi.org/10.17816/edgcc421-6

Filippova, N.V., Zmitrovich, I.V., 2013b. Wood decay community of raised bogs in West Siberia. Environmental Dynamics and Global Climate Change 4, 1–16. https://doi.org/10.17816/edgcc411-16

Васин А.М., Васина А.Л. (под ред.) 2013. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Екатеринбург: Баско. 460 с.

Filippova, N.V., 2012. Discomycetes from plant, leave and sphagnum litter in ombrotrophic bog (West Siberia). Environmental Dynamics and Global Climate Change 3, 1–20. https://doi.org/10.17816/edgcc311-20

Глаголев, М.В., Филиппова, Н.В., 2008. Опыт компилятивно-аналитического построения прикладной теории познания (с примерами из почвоведения и микологии). Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата 1, 16–30. (URL)

Филиппова, Н.В., 2008. К изучению микоценоза болот: некоторые данные о болотных микро- и макромицетах. Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата 1, 141–155. (URL)

Korolyuk, A.Y., Egorova, A.V., Smelansky, I.E., Filippova, N.V., 2008. Structure of vegetation of steppe hills in the Altai piedmont. Contemporary Problems of Ecology 1, 49–58. https://doi.org/10.1007/s12259-008-1006-0

Королюк, А.Ю., Егорова, А.В., Смелянский, И.Э., Филиппова, Н.В., 2005. Структура растительного покрова степных мелкосопочников предгорий Алтая. Сибирский Экологический Журнал 12, 999–1011. (URL)

Posters

Filippova N, et al. (2021) The Fungal Literature-based Occurrence Database in Southern West Siberia (Russia) [Poster, presented at TDWG 2021] https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30819.89125

Filippova, N.V., Filippov, I.V., Ivanova, N.V., 2019. Biodiversity Portal of the Northern Part of West Siberia, Russia. 18th Congress of European Mycologists, 16th-21st 2019 in Warsaw and Białowieża, Poland. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14582.34883

Filippova, N.V. 2018. Fungal conservation in peatlands. 5th European Congress of Conservation Biology 12th – 15th of June 2018, Jyväskylä, Finland. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21293.23527

Filippova, N.V., Glagolev, M.V. 2019. Short-term standard litter decomposition across three different ecosystems in middle taiga zone of West Siberia. Tea Bag Index symposium 2019 Umeå, 20 and 21 February 2019. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17937.79201

Filippova, N.V., Buyonkova, T.M. 2017. The communities of terrestrial macrofungi in different forest types of boreal zone in West Siberia. VVIII Всероссийская микологическая школа-конферецния с международным участием “Концепции вида у грибов – новый взгляд на старые проблемы“, ЗБС МГУ, 1-5 августа 2017. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28842.98249

Conference proceedings

Рудыкина Е.А., Филиппова Н.В. 2022. Новые находки Desarmillaria ectypa на севере Западной Сибири // VIII Пущинская конференция «Биохимия, физиология и биосферная роль микроорганизмов», Школа-конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Генетические технологии в микробиологии и микробное разнообразие»: сборник тезисов. Под ред. Решетиловой Т.А. С. 81-82. DOI: 10.34756/GEOS.2022.17.38293 URL

Филиппова Н.В., Рудыкина Е.А., Добрынина А.С. 2022. Девять лет учетов макромицетов верховых болот на постоянных площадках: структура сообщества и баркодинг выявленных таксонов // Современная микология в России. Материалы пятого съезда микологов России (под ред. Кураков А.А.). стр. 105-107. URL

Рудыкина Е.А., Добрынина А.С., Большаков С.Ю., Филиппова Н.В., Рабочая группа оцифровки литературных данных СибМикО (2022) Рабочая группа Сибирского микологического общества по оцифровке литературных данных о находках грибов и миксомицетов на территории Западной Сибири // Материалы V (XIII) Международной ботанической конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге (25-29 апреля 2022 года). Спб.: БИН РАН. 174 с. (Pdf)

Filippova N, Ageev D, Bolshakov S, Vayshlya O, Vlasenko A, Vlasenko V, Gashkov S, Gorbunova I, Davydov EA, Zvyagina E, Kudashova N, Tomoshevich M, Filippova A, Shabanova N, Yakovchenko L, Vorob’eva I, Kalinina L, Palomozhnykh E (2021) The Fungal Literature-based Occurrence Database in Southern West Siberia (Russia). Biodiversity Information Science and Standards 5: e74178. https://doi.org/10.3897/biss.5.74178

Филиппова, Н.В., 2019. Фунгарий Югорского Государственного Университета На Сегодняшний День, in: Экологические проблемы северных регионов и пути их решения. Тезисы докладов VII Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 30-летию Института проблем промышленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН и 75-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора В.В. Никонова. Кольский научный центр Российской академии наук (Апатиты), Апатиты, pp. 270–272. (Pdf)

Filippova, N., Filippov, I.V., Ivanova, N., 2019. Biodiversity Portal of the Northern Part of West Siberia, Russia, in: Biodiversity Information Science and Standards. p. e37067. https://doi.org/10.3897/biss.3.37067

Filippova, N.V., 2019a. Permanent monitoring of macrofungi in taiga zone of Western Siberia: the results of 5-year observations, in: Конференция Ломоносов. (Pdf).

Filippova, N.V., 2019b. Plot-based macrofungi monitoring in taiga zone of West Siberia and sampling event data publishing, in: Mleczko P. (Ed.), Abstract Book, XVIIII Congress of European Mycologists, 16-21 September 2019, Warsaw-Białowieża, Poland. Polish Mycological Society, Warsaw, p. 204. (pdf)

Filippova, N.V., Filippov, I.V., 2018a. Development of biodiversity portal YugraBio [Разработка информационного портала «Биоразнообразие Югры»], in: Man and North: Anthropology, Archaeology, Ecology: Materials of All-Russian Scientific Conference, Tyumen, April 2-6, 2018. Tyumen Scientific Center SB RAS Press, Tyumen, pp. 590–593. (Pdf)

Filippova, N.V., Filippov, I.V., 2018b. Development of regional biodiversity portal in Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra [Разработка информационного портала “Биоразнообразие Югры”], in: Abstracts of the Conference Information Technologies in the Research of Biodiversity” (BIT – 2018). ISDCT SB RAS, Ikrutsk, pp. 48–50. (Pdf)

Filippova, N.V., Bulyonkova, T.M., 2017. Plot-Based Survey of Macromycetes in Forests near Khanty-Mansiysk (Middle Taiga of West Siberia), in: Материалы VIII Всероссийской Микологической Школы-Конференции с Международным Участием «Концепции Вида у Грибов: Новый Взгляд На Старые Проблемы» (Под Ред. А.В.Куракова). Посвящается Памяти Проф. Юрия Таричановича Дьякова. Звенигородская Биостанция МГУ Им.С.Н. Скадовского, 30 Июля–5 Августа 2017 г. М: Уфа: ООО «Первая Типография», p. 140. (Pdf)

Дюкарев, Е.А., Лапшина, Е.Д., Головацкая, Е.А., Филиппова, Н.В., Заров, Е.А., Филиппов, И.В., 2018. Моделирование суммарного экосистемного обмена, валовой первичной продукции и экосистемного дыхания болотных экосистем Западной Сибири, in: Международная Конференция и Школа Молодых Ученых По Измерениям, Моделированию и Информационным Системам Для Изучения Окружающей Среды: ENVIROMIS-2018, 5-11 Июля 2018 г. Изд-во Томского ЦНТИ, Томск, pp. 163–166. (Pdf)

Филиппова, Н.В., 2017. Динамика развития сообщества макромицетов верховых болот: результаты трехлетних наблюдений за плодоношением на постоянных площадках [On the phenology of larger fungi in raised bogs: three years of permanent plots monitoring results], in: Problems of Studying and Preserving the Plant World of Eurasia: Proceedings of the II All-Russian Conference with the International Participation, Dedicated to the Memory of Doctor of Biological Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation L.V. Bardunov (1932-2008) (Irkutsk, Kyren, September 11-15, 2017). (Pdf)

Филиппова, Н.В., Большаков, С.Ю., 2017. История микологических исследований и региональная база данных регистраций грибов в Ханты-Мансийском Автономном Округе – Югре, in: Биоразнообразие Экосистем Крайнего Севера: Инвентаризация, Мониторинг, Охрана [Электронный Ресурс] : III Всероссийская Научная Конференция: 20–24 Ноября 2017 г., Сыктывкар, Республик Коми, Россия : Тезисы Докладов. Издательство ИБ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, pp. 126–129. (Pdf)

Филиппова, Н.В., Бульонкова, Т.М., Карпов, Д.В., Лапшина, Е.Д., 2017a. Фунгарий Югорского университета и его база данных [Fungarium of Yugra state university and its database], in: International Conference «The use of modern information technologies in botanical investigations». Apatity, Murmansk Province March, 28-31, 2017: Abstracts. Apatity, 2017. pp. 137–144. (Pdf)

Bolshakov S. Yu., Filippova N.V., Potapov K.O., Ageev D.V., Volobuev S.V. 2017. Google spreadsheets as a basic tool for the management of biodiversity data, in: International Conference «The use of modern information technologies in botanical investigations». Apatity, Murmansk Province March, 28-31, 2017: Abstracts. Apatity, 2017. P. 21–23. (Pdf)

Филиппова, Н.В., Корикова, Н.Н., Звягина, Е.А., Тавшанжи, Е.И., Бульонкова, Т.М., 2017b. История и вопросы организации выставок грибов в мире и в Югре (The history and the organization of fungal exhibitions worldwie and in Yugra), in: Биологические Коллеции Югры: Сбор, Фиксация, Хранение, Введение в Научный Оборот. Материалы Научно-Методического Семинара в Музее Природы и Человека. Ханты-Мансийск. 2017 г. (Pdf)

Бульонкова Т.М., Филиппова Н.В. 2017. Мастер-классы по крашению шерсти грибами на территории Югры. in: Биологические коллеции Югры: сбор, фиксация, хранение, введение в научный оборот. Материалы научно-методического семинара в Музее Природы и Человека. Ханты-Мансийск. 2017 г. [in Russian] (Pdf)

Косых, Н.П., Вишнякова, Е.К., Коронатова, Н.Г., Степанова, В.А., Сайб, Е.А., Филиппова, Н.В., 2017. Продукционно-Деструкционные Процессы В Олиготрофных Мочажинах Средней Тайги В Отс-Эксперименте, in: Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте изменения климата. Материалы международной конференции. Национальный исследовательский Томский государственный университет, pp. 77–79. (URL)

Филиппова, Н.В., Лапшина, Е.Д., 2016. Коллекция ваучерных образцов грибов ЮГУ: значение и основы функционирования, in: Биологические Коллекции Югры: Сбор, Фиксация, Хранение, Введение в Научный Оборот. Материалы Научно-Петодического Семинара в Музее Природы и Человека. Ханты-Мансийск. 27 Марта 2015 г.  (Вып. 1) \ Под Ред. Белогай О.И., Скучас Ю.В. pp. 73–85. (Pdf)

Filippova, N.V., Bulyonkova, T.M., 2016. Fungarium of Yugra State University, in: Биологические Коллекции Югры: Сбор, Фиксация, Хранение, Введение в Научный Оборот. Материалы Научно-Петодического Семинара в Музее Природы и Человека. Ханты-Мансийск. 27 Марта 2015 г.  (Вып. 1) \ Под Ред. Белогай О.И., Скучас Ю.В. pp. 90–98. (Pdf)

Filippova, N.V., 2015. The fungal community in bogs as determined using direct observation method, in: Mires of Northern Europe: Biodiversity, Dynamics, Management. International Symposium (Russia, Petrozavodsk, September, 2-5). pp. 86–87. (Pdf)

Filippova, N.V., Thormann M.N., 2015. On the phenology of fungi in raised bogs: first year permanent plots monitoring results, in: Bioraznoobrazie i Ekologiya Gribov i Gribopodobnykh Organizmov Severnoy Evrazii : Materialy Vseros. Konf. s Mezhdunarod. Uchastiem. Ekaterinburg, 20−24 Aprelya 2015 g. pp. 302–306. (Pdf)

Lapshina, E.D., Alexeychik, P., Dengel, S., Filippova, N.V., Zarov, E.A., Filippov, I.V., Terentyeva, I.E., Sabrekov, A.F., Solomin, Y.R., Karpov, D.V., Mammarella, I., 2015. A New Peatland Research Station in the Center of West Siberia: Description of Infrastructure and Research Activities, in: Proceedings of the 1st Pan-Eurasian Experimen (PEEX) Conference and the 5th PEEX Meeting. “Report Series in Aerosol Science” Finnish Association for Aerosol Research FAAR. 2015 Издательство: Finnish Association for Aerosol Research. pp. 236–240. (URL)

Лапшина, Е.Д., Глаголев, М.В., Миронычева-Токарева Нина Петровна, Филиппов, И.В., Заров, Е.А., Соломин, Я.Р., Филиппова, Н.В., Панкова, Н.Л., Шнырев, Н.А., Блейтен, В., 2012. Международный полевой стационар “Мухрино”: основные направления деятельности и результаты исследований. Национальный исследовательский Томский государственный университет, pp. 87–92.

Филиппов, И.В., Филиппова, Н.В., Лапшина, Е.Д., 2011. Влияние Дорожной Сети На Растительность Болот Природного Парка “Кондинские Озера,” in: Западно-Сибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее. Материалы III Международного полевого симпозиума. Югорский государственный университет. Югорский государственный университет, pp. 206–207. (URL)

Филиппова, Н.В., Лапшина, Е.Д., 2011. Роль микологического гербария в изучении микофлоры болот Западной Сибири, in: Западно-Сибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее. Материалы III Международного полевого симпозиума. Югорский государственный университет, pp. 81–83.

Filippova N.V. 2010. Prior list of fungi of Khanty-Mansiyskiy Autonomous Okrug (prepared for XI workshop of the Macromycetes comission of the Mycological Section of Russian botanical society, 17-23 August, 2010). Khanty-Mansiysk: Yugra state University. Environmental dynamics and global climate changes. [in Russian]. 28 p. (Pdf)

Last update: 23.12.2021